คณะผู้บริหาร กรุงเทพมหานครฝ่ายข้าราชการประจำ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร

นางวันทนีย์ วัฒนะ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายพิชญา นาควัชระ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นางวัลยา วัฒนรัตน์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายขจิต ชัชวานิชย์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายสมภาคย์ สุขอนันต์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร