คณะผู้บริหาร กรุงเทพมหานครฝ่ายการเมือง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายศักดิ์ชัย บุญมา
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายสกลธี ภัททิยกุล
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายเกรียงยศ สุดลาภา
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายเกียงพล พัฒนรัฐ
เลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร