พี่เลี้ยง

นางศุภวรรณ ปติมล
พี่เลี้ยง (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวพรรณณี ยืนยง
พี่เลี้ยง (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวเครือวัลย์ ร่ำรวย
พี่เลี้ยง (ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสาวเสาวลักษณ์ สุกใส
พี่เลี้ยง (ลูกจ้างชั่วคราว)

นางศิริภร บุญรอด
พี่เลี้ยง (ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสาวสุรีย์รัตน์ บัวศรี
พี่เลี้ยง (ลูกจ้างชั่วคราว)