พนักงานสถานที่

นายธีระ โพธิ์ปั้น
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)

นายสมชาย หมีทอง
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)

นางณัฐชา วงศ์แสนศรี
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)

นายยุทธนา มันปาฎิ
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสุปราณี พูลสวัสดิ์
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างชั่วคราว)