พนักงานสถานที่

นายสมชาย หมีทอง
พนักงานสถานที่

นายธีระ โพธิ์ปั้น
พนักงานสถานที่

นายยุทธนา มันปาฎิ
พนักงานสถานที่

นางสุปราณี พูลสวัสดิ์
พนักงานสถานที่

นางณัฐชา วงศ์แสนศรี
พนักงานสถานที่