มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

นางนุสรา อู่เงิน
ครู คศ.3
หัวหน้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

นางสาวนิตยา สุโกสิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุรีพร ขำสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวิพล พิมพะ
ครู คศ.2

สหฤทัย ทนกระโทก
ครูผู้ช่วย

ยุทธวีร์ หยุดรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3