มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

นางสำเนียง น้ำค้างงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

นางสาวนิตยา สุโกสิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางนุสรา อู่เงิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุรีพร ขำสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3