มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

นางสาวกาญจนา ทองบุญเกื้อ
ครู คศ.2
หัวหน้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

นางกัณธินันท์ ชัยศรีไพศาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางเบญจา สุขเอี่ยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอรนลิน เสดสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายวิพล พิมพะ
ครู คศ.2

นายสุชาติ จันดาหงษ์
ครู คศ.1

นายสุรเทพ สะอางค์
ครู คศ.2