มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

นางกัณธินันท์ ชัยศรีไพศาล
ครู คศ.2
หัวหน้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางเบญจา สุขเอี่ยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุชาติ จันดาหงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายโชติพงษ์ ถาวรโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายทรงกรด แง้นกลางดอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3