มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

นางกัณธินันท์ ชัยศรีไพศาล
ครู คศ.2

นางเบญจา สุขเอี่ยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอรนลิน เสดสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายวิพล พิมพะ
ครู คศ.2

นายสุชาติ จันดาหงษ์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี ชุมพล สังขร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2