มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

นางสาวณัชชา นารีจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวลักษณีย์ โคตรสีเขียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอพิณยา สุพรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกิ่งลดา ถนอมดำรงศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายทรงกรด แง้นกลางดอน
ครู คศ.1

นางสาวจิราภา พลีน้อย
ครู คศ.2

นางสาวอุบลรัตน์ บุตรน้ำเพชร