มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

นางสาวลักษณีย์ โคตรสีเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

นางสาวณัชชา นารีจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอพิณยา สุพรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกิ่งลดา ถนอมดำรงศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวจิราภา พลีน้อย
ครู คศ.2

นางสาวอุบลรัตน์ บุตรน้ำเพชร
ครู คศ.3