ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

นางสาวปริยา โชคพิพัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

นางพัชรินทร์ ชัยสันธนะ
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุคนธ์ วิบูลพัฒนาพฤกษ์
ครู คศ.2