ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

นางพัชรินทร์ ชัยสันธนะ
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

นางสาวปริยา โชคพิพัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวสิริรัฐ มิ่งไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุรางค์ แซ่โก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายสุพัฒน์ ดาพันธ์
ครูผู้ช่วย