ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

นางสาวปริยา โชคพิพัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางพัชรินทร์ ชัยสันธนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววีณา บุญต่อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสิริรัฐ มิ่งไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสุคนธ์ วิบูลพัฒนาพฤกษ์
ครู คศ.2