ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

นางสาวเมธาวี โน๊ตศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

นางวีณา ต่อบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางพัชมน ศิริชัยพรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิโรจน์ มานะเสรี
ครู คศ.2