ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

นางสุคนธ์ วิบูลพัฒนาพฤกษ์
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

นางวีณา ต่อบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพิมพ์กมล จันทร์ศร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอารีย์ อภิกรกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3