ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

นางสาวเมธาวี โน๊ตศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพิมพ์กมล จันทร์ศร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเกศรา ทองเหลือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิโรจน์ มานะเสรี
ครู คศ.2