ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

นางสาวเมธาวี โน๊ตศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพิมพ์กมล จันทร์ศร
ครูผู้ช่วย

นายวิโรจน์ มานะเสรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวเกศรา ทองเหลือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2