ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

นางสาวนฤมล ศุภสร
ครูผู้ช่วย

นายสุพัฒน์ ดาพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

พัชราภรณ์ พลพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ว่าที่ร้อยตรี ชุมพล สังขร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0