ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

นางสาวนฤมล ศุภสร
ครู คศ.1
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ว่าที่ร้อยตรี ชุมพล สังขร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

พัชราภรณ์ พลพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกรณิกา ชูไว
ครูผู้ช่วย