ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

นายโชติพงษ์ ถาวรโชติ
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนฤมล ศุภสร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

พัชราภรณ์ พลพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ว่าที่ร้อยตรี ชุมพล สังขร
ครูผู้ช่วย