ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

นายปรีชา ผุดดำ
ครู คศ.1
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

นายสุพัฒน์ ดาพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสิริรัฐ มิ่งไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพิมพ์กมล จันทร์ศร
ครูผู้ช่วย