ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

นางสาวเมธาวี โน๊ตศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

นายวิโรจน์ มานะเสรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายปรีชา ผุดดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายอนุรักษ์ สายรักษ์
ครู คศ.2