ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

นางทัศนีย์ พลอยบุษย์
ครู คศ.4
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

นางสาวอุดมศร นาขนานรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวประภาวดี สามงามนิ่ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุภาภรณ์ วรนาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

อุรารัตน์ อ่อนทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4