ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

นางทัศนีย์ พลอยบุษย์
ครู คศ.4
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

นางสาวธัญภรณ์ แซ่โง้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพัชราวดี แสนโคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอุดมศร นาขนานรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

อุรารัตน์ อ่อนทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4