ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

นางสาวปภาวรินทร์ ภุ่มรินทร์ธนการ
ครู คศ.1

นางปราณี ประตูแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวธิดาพร ฤทธิจักร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางดวงจิต อ่อนช้อย
ครู คศ.2