ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

นางดวงจิต อ่อนช้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวประภาวรินทร์ ภุ่มรินทร์ธนการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

สุทธิกานต์ ดีธัมมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวธิดาพร ฤทธิจักร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอภิรดี บำรุงเอื้อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาจารีย์ กุลปัญญา
ครูผู้ช่วย