ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

นางสาวมยุรี คุ้มขำ
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

นางกนกวรรณ ทองพ่อค้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางณัฏฐ์พัชร์ เหลาสุภาพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนฤมล ศุภสร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายไพรัตน์ คล่องธัญกรณ์
ครู คศ.1