อนุบาลชั้นปีที่ 2

ครูประทิน มุสิกะวัน
ครู คศ.3

นางพัชมน ศิริชัยพรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจุฑามาศ บุตรตะโคตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4