อนุบาลชั้นปีที่ 2

นางสาวจุฑามาศ บุตรตะโคตร์
ครู คศ.1

นางสาวอัจจิมา ตันศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวหทัยกาญจน์ งามขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวทิพย์ชมภู วงษ์ชัยสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4