อนุบาลชั้นปีที่ 1

นางสาวจุฑามาศ บุตรตะโคตร์
ครู คศ.1