อนุบาลชั้นปีที่ 1

ครูประทิน มุสิกะวัน
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ บุตรตะโคตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3