ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกันยา ประกอบผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561