ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการนิเทศภายใน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
(13 กุมภาพันธ์ 2562)
กิจกรรมการนิเทศภายใน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดราชโกษา โดย นายจิระพล ภู่กัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้นิเทศ เพื่อพัฒนาครูและกระบวนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามแนวคิด "Thinking school"
..ครูต้องเป็นครูมืออาชีพ (Professional Teacher)
..หนึ่งในกระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,09:58   อ่าน 160 ครั้ง