คณะผู้บริหาร

นางสุกันยา ประกอบผล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิระพล ภู่กัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายฉลอง บ่อแกพิทักษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมศรี พิมพ์พิพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา