เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
 
คำร้อง - ทำนอง        ศิริลักษณ์  เล็กไม่น้อย
ดนตรีแยกเสียงประสาน     ผดุง  จิระกาล
                                      
                   โรงเรียนวัดราชโกษา                      สร้างปัญญาให้เยาวชน
          เสริมสร้างให้คนเป็นคน                             ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
          รู้จักรักเรียนเขียนอ่าน                               ไม่เกียจคร้านรักสามัคคี
          ตั้งใจเรียนเพียรสร้างความดี                       มีวินัยใฝ่คุณธรรม
                   *  น้ำเงิน – ชมพู                           นามนั้นคือโรงเรียนวัดราช
          ความสามารถด้านวิชาการ                         ไม่น้อยหน้าใคร
          ตั้งใจเรียนเพียรทำดี                                 มีวินัย
          รักถิ่นไทย ศาสนา                                   มหาราชันย์ (ย้อนตรง * อีกครั้ง)
          รักถิ่นไทย ศาสนา                                   มหาราชันย์
          รักถิ่นไทย ศาสนา                                   มหาราชันย์