พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานและทักษะชีวิต
5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
6.พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ
7. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
8.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (School Goals)
 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี
2.ผู้เรียนมีสุขภาพดีพัฒนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.ผู้เรียนอ่านออก  เขียนได้  คิดคำนวณตามระดับชั้น
4.ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานและทักษะชีวิต
5.ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
6.ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษามีความเป็นมืออาชีพ
7.จัดระบบประกันคุณภาพภายใน
8.โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี