สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

  เครื่องหมายประจำโรงเรียน    คบเพลิงเปล่งรัศมีบนยอดมงกุฎ
 
   หมายถึง    ความสว่างไสวแห่งปัญญาซึ่งเป็นสุดยอดของมนุษย์