ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 พ.ย. 63 ถึง 06 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
เปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ชุดนักเรียน